Grunnleggende prinsipper

Hva er Modell Modenhets Indeks (MMI)?

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i byggverksmodeller gjennom bruk av omforente tallkoder. MMI er først og fremst en metodikk for kommunikasjon og styringsprosesser i byggverkets prosjektfase og driftsfase.

Modellerte objekter kommuniserer i seg selv ikke hvor modne disse er i forhold til prosjektets kvalitetssikrings- og beslutningsprosesser. Eksempelvis kan et objekt i en modell se ut som det er ferdigprosjektert og tilsynelatende klar for bygging, mens det i realiteten kun er tilført modellen som en konseptuell løsning. Det er for eksempel heller ikke mulig å se på et objekt om det er tverrfaglig koordinert eller godkjent for kontrahering av entreprenør. Det er derfor nødvendig at objektets modenhetsgrad kommuniseres entydig. MMI-verdier tilføres eller relateres derfor til objektene for å dokumentere modningsgraden i forhold til prosjektutviklingen. MMI-nivåer angir hva objektene kan brukes til.

MMI kan anvendes med ulikt omfang fra mindre arbeidspakker til større geografiske områder, gruppevis eller ned på enkelte objektforekomster. Ved å planlegge når hele eller deler av et byggverk skal ha et gitt MMI-nivå, vil man kunne styre prosjekteringsforløpet i henhold til prosjektets behov og ressursbruk.