Prinsipp for MMI-nivå

Det skilles mellom primære nivå og sekundære nivå. Primære nivå beskriver stegvis og fortrinnsvis lineær prosjektmodning, mens sekundære nivå beskriver gjentakende prosesser, eksempelvis for mellomliggende koordinering og kvalitetssikring.

Som angitt i pkt. 2.4 tillates det ikke endring eller sammenslåing av tallkoder, navn, beskrivelser eller fargekoder på definerte nivåer i tabell 1. Ulike prosjektforutsetninger kan likevel gjøre at ikke alle nivåer er relevante i alle prosjekter. Hvilke MMI-nivå som skal gjelde må i så fall avtales, dokumenteres og informeres om til alle aktører ved oppstart. 

Primærnivå

De primære nivåene beskriver en økende modenhet i prosjektets utvikling, knyttet til hovedmilepæler som anses som viktigste i prosjektutviklingen. Koder angis med hele 100-verdi, for eksempel: 

  • 200 – Ferdig konsept
  • 300 – Underlag for detaljering
  • 400 – Arbeidsgrunnlag

Det anbefales at alle prosjekter benytter primærnivåene for å sikre at nødvendige beslutninger tas til rett tid og på riktig nivå, som grunnlag for videre prosjektutvikling med dertil reduksjon av risiko for kostbare endringer sent i prosjektforløpet. 

Sekundærnivå

Mellom hvert primærnivå er det etablert 3 sekundære nivåer. Disse beskriver prosesser mellom hver hovedmilepæl (primærnivå). Sekundære nivå angis med de to siste sifrene på tre-siffernivå, for eksempel: 

  • 225 – Etablert prinsipielle løsninger
  • 250 – Tverrfaglig kontrollert prinsipielle løsninger 
  • 275 – Valgt prinsipielle løsninger

Det anbefales å benytte sekundærnivå i alle prosjekter for å definere krav til etablering av løsninger, og kvalitetssikring av disse. Det er valgfritt hvilke sekundære nivå man ønsker å anvende i de enkelte prosjektene og hvilke av kodene man ønsker å tilføre som informasjon på objektene. For definerte sekundærkoder skal det ikke benyttes andre navn eller beskrivelser enn det som framgår av tabell 1 i foreliggende veileder.

Sekundære nivå skal ikke anvendes uten tilhørende primærnivå, eksempelvis må nivå 225 til 275 alltid ha med seg primærnivå 200.

Eventuelle nye nivåer, utover de som er angitt og beskrevet i foreliggende veileder, skal ikke ha definisjoner eller beskrivelser som samsvarer med nivå angitt i veilederen, tabell 1.