Ansvar for angivelse av MMI-nivåer

Angivelse av MMI-nivåer i modell for nivå 0-500 følger normalt ansvar som definert i byggesaksforskriften. Det kan likevel avtales annen praktisk gjennomføring av arbeid med å legge MMI-kodene på objekter i modell. Eksempelvis kan MMI-nivåer i byggefasen angis av ansvarlig utførende mens ansvarlig prosjekterende får ansvar for å tilføre kodene på objekter i modell. Det bør imidlertid opprettes særskilte avtaler i de enkelte prosjekter, slik at det ikke hersker noen tvil rundt hvem som har ansvar for angivelse og hvem som har ansvar for tilførsel av kodene på objektene.Det er samtidig viktig å presisere at primære MMI-nivåer ikke kan settes i modell uten at underlaget er i henhold til bestillers prosess for godkjenning av foreliggende grunnlag. For eksempel kan ikke nivå 300 underlag for detaljering settes uten bestillers aksept av valgte prinsipielle løsninger, nivå 400 arbeidsgrunnlag kan ikke sendes ut til byggeplass uten entreprenørs godkjenning eller nivå 500 som bygget, settes uten byggherres godkjenning av leveransen

Tabell 2 – Ansvar for angivelse av MMI-statuskoder
Overordnet faseModell 
(NS-EN ISO 19650)
Overordnet aktivitetAnsvar for angivelse av MMI-nivåerMMI-nivåer
(serier)
Prosjektfase Prosjektinformasjons-modell (PIM)Prosjektering før byggefaseAnsvarlig prosjekterende (iht. bestillers prosess)000-400
ByggefaseAnsvarlig utførende401-500
OverleveringBestiller501-600
DriftsfaseInformasjonsmodell for byggverk (driftsmodell) (AIM, engelsk forkortelse for Asset Information Model) Forvalter/driftsansvarlig601-