Syntaks for kode i modell

En forutsetning for bruk av MMI på objektnivå i prosjektgjennomføringen er at det skal være mulig å kunne søke på og kontrollere status på objekter med gitte verdier i hele prosjekt eller prosjektporteføljer. Syntaks for MMI-koden må derfor være den samme på tvers av fag, faser og prosjekter. I tillegg er det viktig at koden skal egne seg til bruk i databaser, og derfor ikke inneholde mer informasjon i syntaksen enn selve koden.

Verdien for MMI-kode skal opptre som en egen separat egenskap, og dersom annet ikke er avtalt i prosjekt skal denne navngis “MMI”. Videre lokalisering av egenskapen i egenskapssett skal avtales entydig i det enkelte prosjekt, og gjort gjeldende for alle aktører. 

Kodeverdi skal uten avvik angis med en tresifret kode, uten bruk av prefiks, suffiks, mellomrom eller andre tegn., eksempelvis «100», «200», «250» osv. For definerte koder se tabell 1 – Grunnleggende koder.