Tilnærming til bruk av MMI-nivåer

Det bør tilstrebes å planlegge for en mest mulig lineær utvikling av modellinformasjonen. Med lineær utvikling menes at MMI-nivåer benyttes i stigende rekkefølge i takt med prosjektgjennomføringen. Det er samtidig ingen direkte relasjon mellom steg eller prosjektfaser og MMI-nivåer. Dette må tilpasses det enkelte prosjekt og ønsket prosjektutvikling.

MMI-nivåene forutsettes imidlertid å gjenspeile prosjektutviklingen, som ofte ikke er lineær, noe som blant annet skyldes endringer i prosjektgjennomføringen, funn av feil og avvik osv. Dette bør i de fleste tilfeller gjenspeiles i at man setter MMI-koder tilbake til en lavere verdi på objekter, eller grupper av objekter, som berøres etter behov. Regler og rutiner for anvendelse av MMI-nivåer skal avtales og kommuniseres tydelig i det enkelte prosjekt. 

Ved endringer av MMI-koder skal dette tydelig kommuniseres for alle berørte parter. Dette gjelder særlig i de tilfeller der risikoen for konsekvenser ved manglende eller feil MMI-kode er stor, eksempelvis hvis koden settes ned i verdi og dette ikke kommuniseres godt nok mellom prosjekterende og utførende.

Figur 2 illustrerer objekter som har oppnådd en modenhet på MMI-nivå 275, altså tverrfaglig koordinert. Senere i prosjekteringen legges det til mange nye objekter, noe som innebærer at objekter som tidligere var tverrfaglig koordinert ikke lenger er det i forhold til nye objekter. MMI-kode på berørte objekter må derfor settes ned til et lavere nivå og koordineringsprosessen gjentas. Endringen påvirker ikke informasjonskravene til MMI-nivåene, men alle nye objekter må valideres iht. til disse. 

Figur 2 – Konseptuell skisse som viser hvordan MMI-nivåene
kan settes ned i verdi